ممنوعیت تبلیغات برای تولید کنندگان نوشیدنی های انرژی زا